Zelená domácnostiam motivuje bytové domy k úsporám energie

30.01.2024

V novom projekte Zelená domácnostiam sa podpora pre bytové domy rozšírila na štyri druhy zariadení, ktoré im pomôžu znížiť náklady na energiu. Podľa aktualizovaných podmienok bude pri určení výšky príspevku rozhodujúci výkon zariadenia, ktorý navrhne energetický audit so zohľadnením potenciálu úspor a množstva využiteľnej energie v budove.

Bytové domy môžu získať poukážky na slnečné kolektory, kotly na biomasu, tepelné čerpadlá a fotovoltické panely. Výška podpory je naďalej závislá od inštalovaného výkonu zariadenia.

V prípade bytových domov je však podporovaný výkon limitovaný aj ďalšími požiadavkami.

Jedným z nich je, že inštalovaný výkon zariadenia musí pokrývať spotrebu energie zodpovedajúcu stavu po vykonaní úsporných opatrení.

To znamená, že bytové domy musia pred inštaláciou zariadení vykonať úsporné opatrenia, ako je zateplenie budovy, výmena okien alebo izolácia rozvodov teplej vody.

Ďalšou požiadavkou je, že minimálne 80 % vyrobenej energie z fotovoltických panelov musí byť spotrebované v bytovom dome.

To znamená, že bytové domy nemôžu predávať elektrinu vyrobenú fotovoltickými panelmi do siete.

Základné podmienky podpory zostávajú v prípade bytových domov nezmenené.

O poukážku môže požiadať spoločenstvo vlastníkov bytov alebo vlastníci zastúpení správcom. Pomoc je určená iba pre domácnosti, preto bytový dom ani žiaden byt alebo nebytový priestor nesmú byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby.

Inštaláciu zariadenia musí vykonať oprávnený zhotoviteľ a zariadenie musí byť v zozname oprávnených zariadení.

Domácnosti si už môžu nechať zariadenia inštalovať, ale aktuálne žiadosti o poukážku bude možné registrovať až v prvom štvrťroku 2024.

Záver

Nový projekt Zelená domácnostiam motivuje bytové domy k úsporám energie.

Podľa nových podmienok budú môcť bytové domy získať podporu len na zariadenia, ktoré pokryjú spotrebu energie zodpovedajúcu stavu po vykonaní úsporných opatrení.

To by malo motivovať bytové domy k tomu, aby sa zamerali na zníženie svojej spotreby energie.

Ďalšou zmenou je, že minimálne 80 % vyrobenej energie z fotovoltických panelov musí byť spotrebované v bytovom dome.

To znamená, že bytové domy nemôžu predávať elektrinu vyrobenú fotovoltickými panelmi do siete.

Tieto zmeny by mali prispieť k tomu, aby sa bytové domy stali energeticky efektívnejšími a aby sa zvýšil podiel obnoviteľných zdrojov energie v ich energetickom mixe.